englishEnglish
Sekce Metodiky
květen 2014
Na stránky DecisionLab byla přidána sekce Metodiky a byly do ní umístěny výstupy projektů: Metodika výpočtu spotřeby energií na území obce a sestavení bilance základních emisí a Metodika objektivizace rozpočtů částí bytových objektů.  
OBA Silicon Peaks (Fakulta strojní)
leden 2013
Realizace manažerských opatření v podniku, který byl založen v roce 2007 jako společnost s ručením omezeným. Jednatelem je od počátku pouze jediná osoba. V roce 2009 došlo k vykoupení všech vlastnických práv jediným majitelem a jednatelem společnosti. Pomocí realizace dvou doporučených rozvojových projektů bude dosaženo čistého zisku 4,92 mil Kč/rok, což znamená zajištění růstu v hodnotě 26%. Oborový průměr je 18%, což znamená, že původní cíl (růst alespoň v hodnotě oborového průměru) byl splněn. Druhý cíl, tedy investování volné likvidity, byl splněn jen částečně, jelikož nejnákladnější projekt nebyl po propočtech doporučen k realizaci. Tato volná likvidita bude tedy dočasně investována do cenných papírů a bude hledána další investiční příležitost.
Dokumentace v PDF >>>
JPJ Garden (Fakulta strojní)
leden 2013
Projekt inovace řízení podniku a použití manažerských nástrojů. Z průběžně aktualizovaných částí projektu, jak byly vytvořeny, a jak byly na základě poznatků průběžně upravovány je sestaven konzistentní projekt, který zahrnuje všechny podstatné aspekty inovace systému řízení podniku.
Dokumentace, Část A, v PDF >>>
Dokumentace, Část B, v PDF >>>
Rozhodování o nejvýhodnějším projektovém návrhu staveb, jejich technickém a technologickém řešení s dopadem do výše nákladů
srpen 2011
Rozhodování na investorské úrovni v oblasti posuzování vyprojektovaných alternativ řešení mostních objektů u dálničních staveb se zahrnutím nákladů životního cyklu a budoucích oprav a rekonstrukcí.
Supervize výsledků výběrových řízení v rámci veřejných zakázek v úrovni ministerstev (investiční akce MŠMT, MD ČR,…)
srpen 2011
Stanoviska podpůrného charakteru jako výstup z rozhodovacího procesu. Poskytnutí nezávislého stanoviska na podkladě odbornosti z úrovně znalostí pracovníků Fakulty stavební ČVUT v Praze.
Přeložky, převádění inženýrských sítí
srpen 2011
Rozhodování o volbě variant vedení inženýrských sítí. Vyhodnocení vlivu provozu v dané oblasti předpokládané výstavby a vliv na životní prostředí.
Produktovod pro převedení inženýrských sítí
srpen 2011
Rozhodování ve věci převedení inženýrských sítí nad terénem v období rekonstrukce komunikace a nutného zachování provozu inženýrských sítí.
Ekodukty
srpen 2011
Porovnání a rozhodování o zvolené metodě vedení sítí. Využití především při kabelážích u železnic, a v elektrárnách, při přecházení inženýrských sítí pod komunikací.
Praktické aplikace využití bodu D, E a F v praxi na základě spolupráce s významnou energetickou společností RWE
srpen 2011
Pro potřeby struktury studia vyučovaných předmětů na Fakultě stavební ČVUT v Praze je vhodné zpracování dotazníků – názorů studentů. Výsledky dotazníkových šetření lze využít v široké míře.
Etanplast
srpen 2011
Rozhodování o typu studia + SW online dotazníky
srpen 2011
Pro potřeby struktury studia vyučovaných předmětů na Fakultě stavební ČVUT v Praze je vhodné zpracování dotazníků – názorů studentů. Výsledky dotazníkových šetření lze využít v široké míře.
CŽV: manažer stavby, manažer stavebního projektu
srpen 2011
Fakulta stavební organizuje řadu velkých vzdělávacích programů akreditovaných ČKAIT. V rámci studia mohou účastníci využít Laboratoř rozhodování a to jak pro právě řešené problémy ve svých mateřských firmách, tak i pro zpracování závěrečné práce a její obhajobu.
Inženýring
srpen 2011
Při výuce studentů, zejména magisterského studia, předmětu Inženýring lze zařadit výuku rozhodování a to na úrovni investora i zhotovitele.